اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دوبی
عنوان وظیفه : دوبی وزارت ویا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل . موقعیت : کابل بخش : امریت لیسه رحمان بابا /ریاست تعلیم وتربیه بست : 7/ 5/بست گزارش به : امر لیسه. گزارش از : ندارد کود : 322 - 318-012-...
وزارت امور سرحدات و قبایل Sep 22, 2014 Oct 04, 2014
عنوان وظیفه : دوبی
وزارت ویا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل . موقعیت : کابل بخش : امریت لیسه خوشحالخان نمبردوم /ریاست تعلیم وتربیه بست : 7/ 5/بست گزارش به : امر لیسه. گزارش از : ندارد کود : 322 - 318-012- 90-46 هدف وظیفه...
وزارت امور سرحدات و قبایل Sep 22, 2014 Oct 04, 2014
عنوان وظیفه : خانه سامان معینیت فنی ،مسلکی
وزارت ویااداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل بخش : معینیت فنی ومسلکی بست : 7 گزارشدهی به : معین فنی ومسلکی گزارشگیری از : ندارد کود : 46-90-01-050 هدف وظيفه : حفظ ، تنظیم ونگهداری...
وزارت امور سرحدات و قبایل Sep 22, 2014 Oct 04, 2014
عنوان وظیفه : امر بر
عنوان وظیفه : امر بر وزارت / اداره : وزارت امور سرحدات و قبائیل موقعیت : کابل بخش : مدیریت اجرائیه / ریا ست مالی وحسابی بست : ( 8 ) گزارشدهی به : مدیر اجرائیه گزارشگیری از: ندارد کود :...
وزارت امور سرحدات و قبایل Sep 22, 2014 Sep 04, 2014
عنوان وظیفه : نلدوان
وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل. بخش : امریت لیسه خوشحال خان نمبر دو/ریاست تعلیم وتربیه. بست : ۷ گزارش به : مدیر حفظ ومراقبت گزارش از : ...
وزارت امور سرحدات و قبایل Sep 22, 2014 Oct 04, 2014
عنوان وظیفه : متعمد جنسی
عنوان وظیفه : متعمد جنسی وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل. بخش : امریت لیسه رحمان بابا /ریاست تعلیم وتربیه. بست : ۷ گزارش به : ...
وزارت امور سرحدات و قبایل Sep 22, 2014 Oct 04, 2014
عنوان وظیفه : محافظ (شب باش)
وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل. بخش : امریت لیسه خوشحال خان نمبر دو/ریاست تعلیم وتربیه. بست : ۸ ( سه بست ) گزارش به : مدیرحفظ ومراقبت گزارش از : ...
وزارت امور سرحدات و قبایل Sep 22, 2014 Oct 04, 2014
Senior National Livelihood Specialist
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock (MAIL) Strengthening the resilience of rural livelihood options for Afghan Communities to manage climate change-induced disaster risks ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 21, 2014 Oct 01, 2014
IT Specialist
Vacancy Announcement Vacancy Number: 042/AAIP/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/AAIP Job title: It Specialist Location: Kabul Period of...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 21, 2014 Oct 05, 2014
Finance Officer
Vacancy Announcement Vacancy Number: 065/AAIP/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/AAIP Job title: Finance Officer Location: Kabul Period of...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 21, 2014 Oct 05, 2014
صفحه 7 از 165