اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
Agronomist Vacancy No: 0079/MAIL/CLAP
TOR Agronomist Job Categories: Agriculture Minimum Education Level: Bachelor Vacancy No: 0079/MAIL/CLAP Position:Agronomist Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL). Period of services:1...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری May 18, 2015 May 30, 2015
آموزگارنلدوانی
وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی آموزش /آمریت مراکزاموزشهای فنی و حرفوی افغان کوریا بست : 5 چهار بست گزارشدهی به : مدیر عمومی اموزش گزارش گیری ...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین May 18, 2015 May 31, 2015
Pesticide Regulation Officer
Vacancy Announcement Vacancy Number: 090/AAIP/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/AAIP Job title: Pesticide Regulation Officer Location: ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری May 17, 2015 May 30, 2015
National Seeds Coordinating Officer (Private Sector)
Vacancy Announcement Vacancy Number: 063/AAIP/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/AAIP Job title: National Seeds Coordinating Officer (Private...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری May 17, 2015 May 30, 2015
Pest Management Specialist
Vacancy Announcement Vacancy Number: 069/AAIP/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/AAIP Job title: Pest Management Specialist Location: Kabul...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری May 17, 2015 May 30, 2015
M&E Specialist
Job Category Management Highest Finished Education University Degree Vacancy Number MAIL/ADB/AMIP.21 Title M&E Specialist ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری May 17, 2015 May 31, 2015
آموزگارتخنیک موتر
وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی اداری / امریت مراکزاموزشهای فنی وحرفوی افغان کوریا بست : 5 چهار بست گزارشدهی به : مدیر عمومی اموزش گزارش گیری ...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین May 17, 2015 May 31, 2015
آموزگارکمپیوتر
وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت آموزش فنی و حرفوی افغان جایکا / ریاست تنظیم مراکزآموزش های فنی و حرفوی بست : 5 دو بست گزارشدهی به : آمرآموزش های فنی وحرفوی...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین May 17, 2015 May 31, 2015
آموزگارفلزکاری وحلبی سازی
وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت آموزش فنی و حرفوی افغان جایکا / ریاست مراکزاموزش های فنی و حرفوی بست : 5 دو بست گزارشدهی به : امرمرکزاموزش های فنی وحرفوی افغان...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین May 17, 2015 May 31, 2015
Procurement Officer Vacancy No: 0076/MAIL/CLAP
TOR Procurement Officer Job Categories: Procurement Minimum Education Level:Bachelor Vacancy No: 0076/MAIL/CLAP Position:Procurement Officer Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL). Period...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری May 17, 2015 May 25, 2015
صفحه 7 از 178