اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
Agriculture Specialist/ Re-announce
Post Title: Agriculture Specialist/ Re-announce Number of Post: 1 Duration: One Year...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 07, 2014 Sep 17, 2014
ریاست منابع بشری ولایت بغلان
بمنظور سپردن کار به اهل آن وایجاد یک اداره سالم در نظر است تا یک بست (7) دریور ولایت را به اعلان رقابتی قرار دهیم. بست (7) دریور ولایت. بنابرآن مراتب واصله ارقام یافت تا بست فوالذکر را به مدت یک هفته از طریق رادیو تلویزون بدست نشر...
مقام ولایت بغلان Sep 07, 2014 -
ریاست منابع بشری ولایت بغلان
بمنظور سپردن کار به اهل آن وایجاد یک اداره سالم در نظر است تا یک بست ذیل را به اعلان رقابتی قرار دهیم. 1- بست (5) مدیریت اجرائیه ریاست خدمات تخنیکی وسکتوری. بنابرآن مراتب فوقًا ارقام یافت تا بست فوق الذکر را برای یک مرتبه از طریق اعلان...
مقام ولایت بغلان Sep 07, 2014 -
ریاست منابع بشری ولایت بغلان
به منظور سپردن کار به اهل آن وایجاد یک اداره سالم در نظر است دو بست جدید ذیل ریاست شورای ولایتی را به اعلان رقابتی قرار دهیم. 1. آمریت انسجام امور شورا های محل بست (3) یک بست. 2. مدیر عمومی اطلاعات وارتباط بست (4) یک بست. بنابر آن...
مقام ولایت بغلان Sep 07, 2014 -
M&E Specialist
Job Category Management Highest Finished Education University Degree Vacancy Number MAIL/ADB/AMIP.021 Title M&E Specialist ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 06, 2014 Sep 15, 2014
Environmental Specialist
‏ VA Number: CARD-F/AFG/KBL/27/14 Position: Environmental Specialist Organization: Comprehensive Agriculture and Rural Development Facility ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 03, 2014 Sep 14, 2014
Admin & Finance Officer
‏ VA Number: CARD-F/AFG/BDKH/25/14 Position: Admin & Finance Officer Organization: (CARD-F) Duty Station: Badakhshan Province...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 02, 2014 Sep 13, 2014
M&E / Verification and Intervention Design Supporting Officer
VA Number: CARD-F/AFG/Nan/26/14 Position: M&E / Verification and Intervention Design Supporting Officer Organization: Comprehensive...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 02, 2014 Sep 13, 2014
Carpenter
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock General Directorate of Programs Beekeeping and Animal Husbandry Development Project (BAHDP) Terms of Reference (TOR) ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 01, 2014 Sep 12, 2014
Carpenter Trainer
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock General Directorate of Programs Beekeeping and Animal Husbandry Development Project (BAHDP) Terms of Reference (TOR) ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 01, 2014 Sep 12, 2014
صفحه 7 از 163