اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
عنوان وظیفه : متعمد جنسی
عنوان وظیفه : متعمد جنسی وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل. بخش : امریت لیسه رحمان بابا /ریاست تعلیم وتربیه. بست : ۷ گزارش به : ...
وزارت امور سرحدات و قبایل Sep 22, 2014 Oct 04, 2014
عنوان وظیفه : محافظ (شب باش)
وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل. بخش : امریت لیسه خوشحال خان نمبر دو/ریاست تعلیم وتربیه. بست : ۸ ( سه بست ) گزارش به : مدیرحفظ ومراقبت گزارش از : ...
وزارت امور سرحدات و قبایل Sep 22, 2014 Oct 04, 2014
Senior National Livelihood Specialist
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock (MAIL) Strengthening the resilience of rural livelihood options for Afghan Communities to manage climate change-induced disaster risks ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 21, 2014 Oct 01, 2014
IT Specialist
Vacancy Announcement Vacancy Number: 042/AAIP/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/AAIP Job title: It Specialist Location: Kabul Period of...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 21, 2014 Oct 05, 2014
Finance Officer
Vacancy Announcement Vacancy Number: 065/AAIP/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/AAIP Job title: Finance Officer Location: Kabul Period of...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 21, 2014 Oct 05, 2014
ریاست منابع بشری ولایت بغلان!
بمنظور سپردن کار به اهل آن وایجاد یک اداره سالم درنظراست تا به تعداد(90)بست کارکنان خدمات ملکی ذیل ریاست شاروالی پلخمری را به اعلان رقابتی قرار میدهیم. 1-مدیراستخدام بست 5 2-مامور حاضری بست6 3-مدیر آرشیف وتنظیم اسناد بست5 4-مامور...
مقام ولایت بغلان Sep 20, 2014 -
ریاست منابع بشری ولایت بغلان!
بمنظور سپردن کار به اهل آن وایجاد یک اداره سالم درنظر است تا به تعداد (15) بست کارکنان قرار دادی ذیل ریاست شاروالی پلخمری را به اعلان رقابتی قرار دهید. خانه سامان درجه (7) یک بست دریور درجه (7) 31 بست امربر درجه (8) 10...
مقام ولایت بغلان Sep 20, 2014 -
كميته استخدام ولايتي به منظور سپردن كاربه اهل آن وایجاد یک اداره سالم وموثر به تعداد 2 بست بخش منابع بشری ولایت را از طريق رقابت آزاد وسيستم رتب ومعاش قرار ذیل به اعلان ميسپارد
عنوان بســــــــــــــــــــــت : 1-آمریت سوانح ،ارزیابی اجراآت بست 3 یک نفر . 2-آمریت ارتقای ظرفیت وانکشاف اداره بست 3 یک نفر . شرايط استـــــــــــــــــخدام : داشتن سند تحصیلی حداقل فوق بلکوریا . داشتن تجربه کاری حداقل دو...
مقام ولایت بامیان Sep 16, 2014 Oct 05, 2014
Field Supervisor
Request for Expression of Interest Vacancy No: MAIL/OFWMP/C-96 Post Title: Field Supervisor ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 15, 2014 Sep 29, 2014
M&E Officer
TOR Monitoring and Evaluation Officer Job Categories: Agriculture Minimum Education Level: BSc Degree in Agriculture Vacancy No: 044/MAIL/EAVS/Project Position: M&E...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 15, 2014 Oct 06, 2014
صفحه 7 از 165