اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
Extension Officer
TOR Extension Officer Job Categories: Agriculture Minimum Education Level: BSc Degree in Agriculture Vacancy No: 043/MAIL/EAVS/Project Position: Extension...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 15, 2014 Oct 06, 2014
Surveyor
Vacancy No: MAIL/OFWMP/C-91 Post Title: Surveyor Organization: MAIL |...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 15, 2014 Sep 29, 2014
Water Management Specialist
دکــرهنی، اوبولگولـواو مالـداری وزارت وزارت زراعت ، مالداری و آبیاری دافغانستان اســـــلامی جمهوریت جمهوری اســـــــلامی افغانستان Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 15, 2014 Sep 29, 2014
انجنیر(مهندس ساختمانی) تعمیرات
وظایف و مسوولیت ها: ترتیب پلان کاری کارکنان مدیریت تعمیرات. توظیف پرسونل مطاق به فرمایشات واصله شعبات مرکز وو لایات در موارد مختلف ترمیماتی. مراقبت از امور پروژه های ساختمان های اساسی وترمیماتی پلان شده در مرکز وولایات. اجرای حواله...
د افغانستان بانک، بانک مرکزی افغانستان Sep 07, 2014 Sep 22, 2014
National Quarantine Plant Pathologist
Vacancy Announcement Vacancy Number: 088/AAIP/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/AAIP Job title: National Quarantine Plant Pathologist Location: ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 07, 2014 Sep 21, 2014
National Plant Quarantine Entomologist
Vacancy Announcement Vacancy Number: 089/AAIP/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/AAIP Job title: National Plant Quarantine Entomologist Location: ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 07, 2014 Sep 07, 2014
Agriculture Specialist/ Re-announce-
Post Title: Agriculture Specialist/ Re-announce Number of Post: 1 Duration: One Year...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 07, 2014 Sep 17, 2014
Agriculture Specialist/ Re-announce
Post Title: Agriculture Specialist/ Re-announce Number of Post: 1 Duration: One Year...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 07, 2014 Sep 17, 2014
ریاست منابع بشری ولایت بغلان
بمنظور سپردن کار به اهل آن وایجاد یک اداره سالم در نظر است تا یک بست (7) دریور ولایت را به اعلان رقابتی قرار دهیم. بست (7) دریور ولایت. بنابرآن مراتب واصله ارقام یافت تا بست فوالذکر را به مدت یک هفته از طریق رادیو تلویزون بدست نشر...
مقام ولایت بغلان Sep 07, 2014 -
ریاست منابع بشری ولایت بغلان
بمنظور سپردن کار به اهل آن وایجاد یک اداره سالم در نظر است تا یک بست ذیل را به اعلان رقابتی قرار دهیم. 1- بست (5) مدیریت اجرائیه ریاست خدمات تخنیکی وسکتوری. بنابرآن مراتب فوقًا ارقام یافت تا بست فوق الذکر را برای یک مرتبه از طریق اعلان...
مقام ولایت بغلان Sep 07, 2014 -
صفحه 7 از 164