اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
Infrastructure Specialist
TOR Infrastructure Specialistfor CLAP Job Categories: General Minimum Education Level: Bachelor Vacancy No: 00056/MAIL/CLAP Position: Infrastructure...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Apr 01, 2014 Apr 15, 2014
Cooperative Facilitator
ToR for Procurement Specialist Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock General Directorate of Programs Horticulture Cooperatives Development Project (HCDP) Terms of...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Mar 30, 2014 Apr 12, 2014
Horticulture Male Extension Worker/ Re-Announce
Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00146 Post Title: Horticulture Male Extension Worker/ Re-Announce Organization: NHLP/MAIL/WB Location: Sarepul, Samangan, Bamyan and Balkh Duration: One...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Mar 29, 2014 Apr 12, 2014
Horticulture Male Extension Worker/ Re-Announce
Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00146 Post Title: Horticulture Male Extension Worker/ Re-Announce Organization: NHLP/MAIL/WB Location: Sarepul, Samangan, Bamyan and Balkh Duration: ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Mar 29, 2014 Apr 12, 2014
Beekeeping Extension Worker
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock General Directorate of Programs Beekeeping and Animal Husbandry Development Project (BAHDP) Terms of Reference (TOR) ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Mar 28, 2014 Apr 12, 2014
اعلان کارمند یابی مربوط ریاســت عمـومی تربیت بدنـی،سپــورت
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت درمورداصلاوایجاد اداده سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظردارد تا(بست رتبه دوم ریاست ریاست مالی واداری) رابخاطراستخدام کارکنان شایسته وکارفهم درپروسه رقابت...
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان Mar 24, 2014 Apr 10, 2014
اعلان کارمند یابی مربوط ریاســت عمـومی تربیت بدنـی،سپــورت
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت درمورداصلاوایجاد اداده سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظردارد تا(بست رتبه دوم ریاست ریاست مالی واداری) رابخاطراستخدام کارکنان شایسته وکارفهم درپروسه رقابت...
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان Mar 24, 2014 Apr 10, 2014
اعلان کارمند یابی مربوط ریاســت عمـومی تربیت بدنـی،سپــورت
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت درمورداصلاوایجاد اداده سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظردارد تا(بست رتبه دوم ریاست ریاست مالی واداری) رابخاطراستخدام کارکنان شایسته وکارفهم درپروسه رقابت...
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان Mar 24, 2014 Apr 10, 2014
اعـــلان کارمنــــــــــــد یــابی مربــوط وزارت امــورمهـــاجــرین وعـــودت کننــــده گان
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست : ریاست مالی وحسابی) را به خاطر استخدام کارمند شایسته وکارفهم در پروسه رقابت آزاد قرار دهد...
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان Mar 24, 2014 Apr 10, 2014
اعـــــلان کاریـــابـــی مربـــوط وزارت امـــورشــهرسازی
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد)بست رتبه دوم پست:ریاست دیزاین زیربنا های تخنیکی) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته و...
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان Mar 24, 2014 Apr 09, 2014
صفحه 7 از 141